คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับ : Welcome to Faculty of Industrial Technology
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

ประชุมชี้แจงการวัดผลและการประเมินผล

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมชี้แจงการวัดผลและการประเมินผล

อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

VRU Family Happy New Year 2022

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม ครอบครัวลูกเจ้าฟ้า 65 VRU Family Happy New Year 2022 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ หน้าอาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านเครือข่ายการบริการวิชาการและ

การจัดการศึกษากับ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว โรงเรียนวัดบัวขวัญ โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (ชั่วคราว)

มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการ

ฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและ จุดที่มีการสัมผัส สถานที่ต่างๆ ภายในบริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนผู้เข้าชม